پنجره دوجداره

انواع پروفیل های upvc درب و پنجره های دوجداره

پروفیل فریم : در درب و پنجره Upvc آرتاوین این پروفیل به عنوان قاب دور استفاده می شود. این پروفیل از لحاظ ابعادی دارای سطح مقطع های ۶ سانتی متری و ۷ سانتی متری می باشد اما سطح مقطع ۵ سانتی متری و …